• Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A
New phone number

03000 132 132

Contact us »

Maoiniú/Funding

Maoiniú le haghaidh Sparánacht Theanga Réigiúnda/Regional Minority Language Bursary Funding

Fáiltítear roimh iarratais ar son Sparánacht Theanga Réigiúnda ó iarratasóirí atá ina gcónaí i gceantar Lár Uladh a chuideodh leo freastal ar chúrsaí le feabhas a chur ar a scileanna teanga.

Tá treoir agus foirmeacha iarratais ar fáil sa mhír ‘Doiciméid Ábhartha’ thíos.  Ní mór Foirm BACS a chomhlánú agus a chur isteach le hiarratas i nGaeilge nó le hiarratais i mBéarla.  I ndiaidh duit iad a chomhlánú, scan an t-iarratas agus an fhoirm BACS agus cuir chuig [email protected] mar r-phost iad.

Applications are welcome from residents of Mid Ulster District Council for Regional and Minority Language Bursaries to assist them in attending courses to improve their language skills.

Guidance and application forms are available in the 'related documents' section below.  A BACS form must accompany applications in English or Irish.  On completion, scan the application and BACS form and send them as an e-mail to [email protected]

 

GNÍOMHAÍOCHT GAEILGE – IRISH LANGUAGE ACTIVITY FUNDING

Cuireann an Chomhairle fáilte roimh ráitis spéise ó ghrúpaí an phobail chun ranganna / dianchúrsaí / imeachtaí Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine fásta nó do dhaoine óga ina bpobail don tréimhse Bealtaine 2017 – Márta 2018.  Ní mór foirm léiriú speise a chur isteach (ar fáil thíos) faoi 4pm Aoine 12ú Bealtaine 2017.   

The Council invites expressions of interest from community groups to provide Irish Language classes/ Intensive Irish Language courses/ events for adults or youth in their community within the May 2017 to March 2018 period. Expression of interest forms (available below) must be submitted by 4pm Friday 12th May 2017.

Teagascóirí agus Éascaitheoirí  / Irish Language Tutors & Facilitators

Ba mhaith le Comhairle Ceantair Lár Uladh teagascóirí/éascaitheoirí Gaeilge le saineolas agus oilteacht faoi leith a mhealladh chun dul i mbun réimse tograí ocáideacha pobail

Más mian leat dul faoi mheasúnú chun cúrsaí ocáideacha Gaeilge agus/nó ceardlanna/ranganna i nGaeilge a sholáthar, ní mór foirm léiriú spéise a chur isteach (ar fáil thíos) faoi 4pm Aoine 12ú Bealtaine 2017.

The Council seeks to engage Irish Language tutors / facilitators for a range of occasional community language projects.

If you would like to be considered to deliver occasional Irish Language courses and /or workshops / classes through the medium of Irish please submit an expression of interest form (available below) by 4pm Friday 12th May 2017.

 

Related Documents