Skip to main content

Maoiniú / Funding

Féach thíos deiseanna maoinithe atá ar fáil d’imeachtaí Gaeilge.

See below for all upcoming and available Irish Language funding opportunities. 


Maoiniú le haghaidh Gníomhaíochtaí Gaeilge 

Fáiltíonn Comhairle Ceantair Lár Uladh roimh léirithe spéise ó ghrúpaí pobail le leithéidí ranganna / dianchúrsaí / imeachtaí / tionscadail Ghaeilge a chur ar fáil do dhaoine fásta nó do dhaoine óga ina bpobail féin don tréimhse Meitheamh 2022 – Márta 2023.

Más mian leat gníomhaíocht Ghaeilge a sholáthar, cuir foirm léiriú spéise isteach faoi 4pm Aoine 29ú Aibreán 2022.


Irish Language Activity Funding

Mid Ulster District Council invites expressions of interest from local groups to provide Irish Language classes/ Intensive Irish Language courses/ events / projects for adults or youth in their community within the June 2022 to March 2023 period.

If you would like to organise an Irish language event in your community, please submit an expression of interest form by 4pm Friday 29th April 2022.


Sparánachtaí Gaeltachta – Samhradh 2022

Tá Scéim Sparánachtaí Gaeltachta na Comhairle ar Oscailt Anois!

Tá an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta oscailte anois do mhic léinn idir óg agus aosta atá ina gcónaí i gCeantar na Comhairle seo. 

Deis atá sa scéim seo don duine a fhreastalaíonn ar choláiste samhraidh é/í féin a thumadh i bpobal Gaeltachta, cur lena c(h)uid eolais agus lena líofacht sa teanga trí fhreastal a dhéanamh ar ranganna agus a bheith rannpháirteach i réimse leathan d’imeachtaí cultúrtha trí mheán na Gaeilge.

Is féidir iarratas a dhéanamh tríd an nasc thíos a leanúint nó trí theagmháil a dhéanamh le hoifigeach Gaeilge de chuid na Comhairle ar 03000 132 132 chun cóip clóite a fháil.

Druidfear an scéim ar an 29 Aibreán 2022 agus cuirfear iarratasóirí rathúla ar an eolas faoi dheireadh Mhí na Bealtaine 2022.


Gaeltacht Bursaries – Summer 2022


The Council provides Bursaries to individuals to undertake language courses in recognised Gaeltacht colleges. To be eligible the individual must be resident in the Mid Ulster District Council area. 

Gaeltacht study visits provide attendees with an opportunity to immerse themselves in an Irish speaking community, increase their knowledge and use of Irish through attending classes whilst taking part in a wide range of cultural activities through the medium of Irish.

The Gaeltacht Bursary Scheme is open to all students and adult learners resident in Mid Ulster. 

Applications can be made online or by contacting our Irish Language Officers directly on 03000 132 132 to request a paper copy.

The scheme will close on the 29th April 2022 and successful applicants will be notified by the end of May 2022.

A to Z of Council Services